Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.podlaharskecentrum.sk .

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.podlaharskecentrum.sk je František Nemec STAVREM. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami http://www.podlaharskecentrum.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami http://www.podlaharskecentrum.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Dodacie lehoty

O aktuálnej dodacej lehote každej objednávky Vás budeme informovať na Vašu mailovú adresu.
V prípade, že Vám nebudeme môcť dodať všetok objednaný tovar v jednej zásielke, poštovné Vám bude účtované len raz. Ak si objednáte tovar, ktorý sa medzičasom už vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite Vás budeme informovať.

Dodacie podmienky

Internetový obchod http://www.podlaharskecentrum.sk dodáva svoje produkty:
1.    Osobným odberom na Boldocká 1 (Senec), Vajnorská 135 (Bratislava), Sasinkova 13   (Žilina), Pekárenská 8 (Michalovce) v predajni STAVREM.
2.    Dodaním tovaru vlastnou dopravou: 
•    objednaný produkt je doručený prostredníctvom nášho šoféra
•    tovar bude doručený do 1 pracovného dňa od expedovania zásielky
•    STAVREM avizuje príchod zásielky adresátovi prostredníctvom telekomunikačného zariadenia v deň príchodu zásielky.
•    V prípade, ak má zásielka hmotnosť vyššiu ako 15kg, pomôže šoférovi pri jej preberaní adresát, alebo oprávnený prijímateľ. Doručenie zásielky s hmotnosťou vyššou ako 30kg avizuje šofér adresátovi s poznámkou, že zásielka sa nachádza vo vozidle pri odovzdávacom mieste. Adresát si zabezpečí vyloženie zásielky sám.

3.     Zásielkovou službou

4.     Poštou


Neprehliadnite - zásielku doručovanú šoférom STAVREM si vždy pozorne prezrite a pokiaľ balenie vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite jeho prevzatie. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred doručovateľom. Pokiaľ bude javiť známky poškodenia, okamžite zásielku reklamujte.

Problémy s doručením

Nakoľko pre doručovanie zásielok využívame aj služby externých spoločností, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k vám nedorazila v ohlásenom termíne. V tomto prípade si najskôr jednoducho overte, kde sa zásielka nachádza
•    na Váš email sme zaslali podacie číslo zásielky
•    v prípade, že Vám nebola zásielka doručená v stanovej lehote a pracovník pošty Vám nezanechal oznámenie o jej uložení v schránke, informujte sa na Vašej pošte, kde je zásielka s najväčšou pravdepodobnosťou uložená
•    pokiaľ spoločnosť zásielku stratila, okamžite nás kontaktujte

V prípade, že si nebudete vedieť poradiť, obráťte sa na naše telefónne číslo +421 917 286 295, popr. mailom na adrese:  matuskovic@stavrem.sk

Spôsob platby

Pri objednávke si môžete vybrať z dvoch spôsobov platby za tovar – hotovosťou (len pri osobnom odbere) alebo prevodným príkazom na faktúru, podľa toho, ktorý spôsob je pre Vás pohodlnejší. V prípade platby za tovar prostredníctvom faktúry Vám pri potvrdení objednávky e-mailom pošleme aj faktúru.
Ihneď po pripísaní uvedenej čiastky na náš účet Vám pošleme Vami objednaný tovar. V každej zásielke budete mať priložený originál faktúry, ktorý si starostlivo uschovajte pre prípad výmeny tovaru, prípadne reklamácie. Ak by faktúra v zásielke chýbala, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom (môžete tak spraviť aj hneď kliknutím sem), alebo telefonicky.

Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné. Spoločnosť František Nemec Stavrem ako prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať a to najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom (v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO), alebo telefonicky.
V prípade, že kupujúci objednávku stornuje neskôr ako v uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Záručná doba

Naša spoločnosť je priamym dovozcom laminátových a drevených parkiet, kobercov, PVC krytín, náradia, strojov a materiálov pre podlahárov. V ponuke máme kolekcie z Nemecka, Francúzska a ďalších krajín. Prvoradým cieľom je zabezpečiť tovar najvyššej kvality. Preto spolupracujeme len s renomovanými výrobcami z oblastí, v ktorých má výrobca dlhoročnú tradíciu. Naši dodávatelia pri výrobe používajú vysokokvalitné  materiály a osvedčené technológie. Osobne overujeme nielen technologický proces výroby, ale sme aj pri expedícii tovaru, kde  kontrolujeme odosielaný tovar.  Táto skutočnosť v podstate znemožňuje, aby vám bol dodaný tovar v zlej kvalite.
Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle § 620 Občianskeho zákonník 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
•    sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
•    sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
•    sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
•    sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.9.2011.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

 

  Anketa

  Kupovali ste už podlahové krytiny cez internet?
  Áno
  Áno19.1 %
  Nie
  Nie77.4 %
  Neviem
  Neviem3.5 %

  Novinky e-mailom